Doktorská sponze

lékařské fakulty University Karlovy

promotor:

"Skončili jste svá studia na fakultě lékařství University Karlovy a vykonali jste s úspěchem všechny zkoušky předepsané pro ty, kdož chtějí dosáhnout titulu doktorů medicíny. Žádáte nás, aby Vám byl v tomto slavnostním shromáždění tento titul udělen. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to vyžaduje titul, který máte obdržet. Slíbíte tedy České republice a jejímu lidu:

Především, že si budete vědomi poslání vědy pro společnost a že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku prospěchu všeho lidu a své povinnosti budete konat řádně, svědomitě a ochotně s plným vědomím své odpovědnosti a budete stále prohlubovat vědecké poznání a v něm pokračovat.

Dále, že budete podle svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vždy jen k jejich prospěchu. Dále, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a že při každém jednání se zdravým a nemocným budete mít na mysli jen dobro člověka, že to, co uvidíte v životě lidí nebo uslyšíte při provádění svého povolání nebi mimo ně, nebudete dále rozšiřovat a zamlčíte všem nepovolaným;

Konečně, že vždy uchováte ve věčné paměti Univerzitu Karlovu a fakultu lékařství, na které jste vystudovali.

Jste hotovi složit tento slavný slib jsouce si vědomi jeho závaznosti?"

doktorandi (složí slib na žezlo):

"Spondeo ac policeor"

promotor:

"Když jste se veřejně tímto slibem zavázali, již nic nebrání tomu, abyste titulu dosáhli. Proto já, řádně ustanovený promotor prohlašuji vás doktory medicíny, svěřuji vám práva a zavazuji vás povinnostmi, které s tímto titulem souvisí. Na důkaz toho odevzdávám do vašich rukou doktorské diplomy opatřené univerzitní pečetí."