CURRICULUM VITAE

 

           

 

doc. MUDr. PhMgr. Jan Payne, PhD.

 

narozen: 7. června, 1953

bydliště: Budečská 39, 12000 Praha 2

stav: ženatý, čtyři děti, manžela je absolventkou ETF UK a psychoterapeutkou

 

VZDĚLÁNÍ

 

Do roku 1989 se účastnil bytových seminářů zaměřených na filosofii a teologii zejména pod vedením Jakuba Trojana a Ladislava Hejdánka.

 

Rok

instituce

obor

práce

titul

1972-1978

LF UK Praha

všeobecné lékařství

 

MUDr

 1981-1982

ILF Praha

neurologie

 

 

1981-1982

ILF Praha

EEG

 

 

1990-1993

FF UK Praha

filosofie

"Hermeneutická etika"

PhMgr

1997-2003

ETF

filosofie (prof PhDr Ladislav Hejdánek)

"Odkud zlo?"

PhD

2008

ETF

etika teologická (prof ThDr ing Jakub Trojan)

"Smrt jediná jistota"

doc

 

ZAMĚSTNÁNÍ

 

roky

funkce

instituce

úvazek

1974-1978

asistent neurofysiolog (prof MUDr Pavel Mareš DrSc)

FgÚ ČSAV

0,1

1978-1979

sekundář psychiatr

PL, Havlíčkův brod

1,0

1979-1982

sekundář neurolog

FN Motol, Praze 5 (neurol klin)

1,0

1982-1984

aspirant na studijním pobytu

ÚFR ČSAV, Bulovka, Praze 8

1,0

1984-1990

ambulantní neurolog a vedoucí laboratoře EEG Praha 6

ÚNZ v Praze 6

1,0

1990-dosud

odborný asistent pro lékařskou etiku a filosofii medicíny

ÚHSL, 1. LF UK

1,0

 

POBYTY

 

Rok

doba

Forma

instituce

1992

10 týdnů

Seminář a studium

University of Wales, Swansea, United Kingdom

1994

6 týdnů

Seminář a studium

The Hastings Center, New York, USA

1997

1 týden

Seminář

Radbout Universiteit Nijmagen, Netherlands

2001

3 týdny

Seminář a studium

The Hastings Center, New York, USA

 

VÝZKUMNÁ ČINNOST

 

roky

titul

zadavatel

řešitel

1999-2004

"Cíle medicíny: kvalita života"

Výzkumný záměr vlády

č.: 111100007 (cca 4 mil Kč ročně)

garant

(řešitel Jan Payne)

1996-1998

"Efektivita terapie MBD

s využitím EEG-Biofeedback"

grant: IGA MZ ČR Praha

spoluřešitel

(řešitel Jiří Tyl)

1993-1996

"Goals of Medicine"

grant: The Hastings Center, New York

spoluřešitel  (řešitel ČR)

(řešitel Daniel Callahan)

 

Ve svých výzkumných aktivitách se soustřeďuji zejména na otázku krize v lidském životě po stránce filosofické, neurologické, psychologické i sociální a jejího zvládání; zabývám se též otázkou smrti a svobodné vůle i hodnot včetně hodnotového zakotvení medicíny, priorit a cílů zdravotnictví.


PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 

Po roce 1990 jsem vybudoval Ústav pro humanitní studia v lékařství při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy s oddělením sociálního lékařství, lékařské psychologie a etiky a vytvořil jsem modul výuky etiky pro adepty lékařství. Rovněž jsem od roku 2004 zavedl výuku etických stáží.

 

V roce 2003 dosáhl udělen akreditace pro doktorské studium v oboru lékařské etiky a je zvoleným předsedou oborové rady; při tom organizuje toto studium včetně přijímacího řízení uchazečů, vzdělávání, zkoušení i obhajob a vychovává coby školitel řadu studentů lékařské etiky.

 

Přednáší na dalších fakultách (ETF UK Praha, PaedF UK Praha, LF PU Olomouc, ČVUT Praha) i jiných institucích bioetiku, etiku a filosofii

 

ORGANIZAČNÍ ČINNOST

 

1986-1990

 

Organizoval jednou měsíčně pravidelný ilegální semináře skupiny "Rafael" soustřeďující se na otázky lékařské etiky a filosofie medicíny s tím, že z tohoto kruhu posléze vzešla řada učitelů etiky a též evangelická diakonie či katolická charita.

 

1993-dosud

 

Navázal spolupráci s The Hastings Center v New Yorku a s tehdejším jeho ředitelem prof. Danielem Callahanem, PhD. dohodl kontrakt o spolupráci mezi touto institucí a 1. lékařskou fakultou UK. Prof. Daniel Callahan PhD. se na 1. lékařské fakultě stal v roce 1997 hostujícím profesorem a v roce 2008 obdržel na návrh jmenovaného čestný doktorát Univerzity Karlovy

 

1993-dosud

 

Organizuje každý rok symposium o lékařské etice s mezinárodní účastí nyní v celkovém počtu patnácti:

 

 

rok, měsíc, den

téma

Místo

01

1993/10/18

Lékařská etika

Karolinum

02

1994/3/18

Je svědomí lékaře ovlivnitelné jeho vědomím?

MZ ČR

03

1994/12/2

Každému co jeho jest?

MZ ČR

04

1995/4/24

Zdravotnictví a ekonomie

MZ ČR

05

1996/2/16-17

Informovaný konsensus

Faustuv dům

06

1996/9/11

Euthanasia

Lékařský dům

07

1997/5/29

Experiment v medicíně

Homolka

08

2000/10/6

Gerontologie a etika

ILF Krč

09

2001/3/15

Etika a genomika

Lékařský dům

10

2002/5/30-31

Zdraví a kvalita života

ILF Krč

11

2003/5/29-30

Cesty ke zdraví

ILF Krč

12

2004/5/27-28

Zdravotní péče a dobrý život

ILF Krč

13

2005/6/2-3

Etika a krize

Lékařský dům

14

2006/6/1

Říše hodnot a učení v krizi

Lékařský dům

15

2007/6/14-15

Etika a psychologie

Lékařský dům

16

2008/6/5-6

Chaos, dobro a zlo

Lékařský dům

 

Kromě toho se podílel organizování či organizoval jsem sám další přednášky a odborné semináře. Například:

 

"Lidská práva v biomedicíně a úloha etických komisí v biomedicínském výzkumu"

organizátor: Centrální etická komise MZ ČR, CDBI při Radě Evropy

19-20/11 1998 MZd ČR, Praha, ČR

s vlastním příspěvkem (Co znamená 'přirozený' v učení po přirozených právech)

 

"Dohoda o právech pacienta - Interpretace dokumentu přijatého Radou Evropy"

organizátor: Centrální etická komise MZ ČR, CDBI Rady Evropy, Společnost lékařské etiky ČLS JEP

10/3 2000 MZd ČR, Praha, ČR

s vlastním příspěvkem (Určování kompetence pacienta v rámci informovaného konsensu)


EXPERTNÍ ČINNOST

 

1990-1991

Občanské fórum (komise pro zdravotnictví - vedení)

 

1990-1992

Poradce ministra zdravotnictví

 

2004-2008

Koordinační rada pro přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje ČR (člen)

 

1993-1999

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR - OK 13 (člen)

 

1995-dosud

opakovaně jsem vypracovával posudky na žádost o VZ MŠMT či grant GA ČR, IGA MZd ČR, GA UK

 

2007

Jsem kandidátem na člena oborové rady (9 - humanitní a filologické vědy) GA AV ČR


ČLENSTVÍ

 

Je členem Bioetické komise při úřadu vlády ČR od jejího vzniku v roce 1995.

 

Vytvořil v roce 1999 Společnost lékařské etiky při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a dosud již ve třetím volebním období je jejím předsedou; zároveň vytvořil v roce 2007 Akademii lékařské etiky při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a je jejím předsedou.

 

Byl od roku 1990 do roku 2004 členem Centrální etická komise při ministerstvu zdravotnictví ČR a od roku 1995 do roku 2001 byl jejím předsedou.

 

Je členem Vědecké rady IGA Ministerstva zdravotnictví ČR od roku 2007.

 

Je od roku 1991 členem americké společnosti "Society for Health and Human Values" se sídlem ve Virginii (USA)

 

Je od roku 1994 členem mezinárodní organizace "Hans Jonas Gesellschaft - Verein zur Förderung der Ethik in der Medizin" se sídlem ve Wien (Austria).

 

Je od roku 1996 členem mezinárodní organizace "The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care" se sídlem v Nijmagen (Netherland).

 

Je členem redakčního kruhu časopisu "Medicínska etika a bioetika / Medical Ethics and Bioethics" se sídlem v Bratislavě.


PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 

Zúčastnil se řady mezinárodních i národních konferencí a přednesl jsem na nich řadu přednášek v českém, anglickém a německém jazyce. Na některých konferencích reprezentoval Českou republiku (1996-2001 coby předseda Centrální etické komise na zasedáních CDBI Rady Evropy ve Strasbourgu ve Francii) a na řadě konferencí přednášel coby "invited speaker".

 

Několik významnějších konferencí s mezinárodní účastí:

 

Payne J: What Makes the Physician Independent?

"Health and Human Rights in Eastern Europe" (Lustrum Symposium)

organizátor: Johannes Wier Stichting

1/11, 1991 Amersfoort, Netherland

 

Payne J: Three Phases in Development of Democracy

"Terror and Tyrany" (mezinárodní filosoficko-politická konference)

organizátor: College Inernational de Philosophie (Paris) & UNESCO & CEFRES & FÚ AV ČR

24-27/9, 1995, Praha, ČR

 

Payne J: Justice in Medicine and Misused Right to Health Care"

"Human Rights, Bioethics and Helath" (International Conference)

organizátor: Internation Association of Law, Ethics and Science"

11-13/9, 1997, Paris, France

 

Payne J: Das Gesundheitssystem der Tschechischen Republik in Übergang

"Göttinger Ärzteverein" (invited speaker)

organizátor: Akademire für Ethik in der Medizin

21/1, 1998, Göttingen, BRD

 

Payne J: Informed Consent - Its Structure and Role in Modern Medicine

"Ethical and Economical Aspects of Pharmacotherapy" (International Symposium)

organizátor: Farmaceutická Fakulta UK & Farmaceutická společnost ČLS JEP

3-6/6, 1998, Hradec Králové, ČR

 

Payne J: Ziele der Medizin: Reflexion einer Möglichekeit die Zukunft zu denken"

Interdisziplinärer Arbeitrskreis Ethik und Wissenschaftstheorie der Medizin in Ostmitteleuropa"

organizátor: Europa Universität Viadrina Frankfurt/Oder & Martin Luther Universität Halle Wittenberg

10-12/12, 1998, Frankfurt/Oder, BRD

 

Payne J: Health and Psychosomatic Wholeness - Neuropsychological Remarks

"Euroepan Conference on Health and Human Rights" (International Conference)

organizátor: Council of Europe

15-16/3, 1999, Strasbourg, France


Payne J: Patientenrechte in kommunistischen und demokratischen Systemen

"Mensch und Medizin in totalitären und demokratischen Systemen" (International Conference)

organizátor: Heinrich Heine Universität Düsseldorf

24-25/10, 1999, Düsseldorf, BRD

 

Payne J: Two alternative Notions of Health

"Ethics Education in Medical Schools" (International Conference)

organizátor: International Center for Health, Law and Ethics, University of Haifa

13-16/2, 2000, Eilat, Israel

 

Payne J: Patientenrechte, transcendentaler Hintergrung und Begründung

"Ethics and Scientific Theory of Medicine" (International Conference)

organizátor: Europa Universität Viadrina Frankfurt/Oder & Martin Luther Universität Halle Wittenberg

4-6/5, 2000, Frankfurt/Oder, BRD

 

Payne J: National Ethics Committee of Czech Republic

"Science, Communication and Society" (5th European Conference of National Ethics Committees)

organizátor: COMETH & CDBI Council of Europe

4-5/9, 2000, Strasbourg, France

 

Payne J: Thanatology - Philosophical Types of Death

Payne J: The Beginning and Construction of Hospices in the Czech Republic

"Die Hospizbewegung im Internationalen Vergleich" (2. Giessene Symposium)

organizátor: Justus Liebig Universität, Giessen

8-10/2 2001 Rauischholzhausen, BRD

 

Payne J: Human Face

"Humankind Nature Interaction: Past, Present and Future" (XVth International Conference)

organizátor: ICAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)

5-12/7 2003, Firenze, Italia

 

Payne J: Free will - its structure and limits.

"Will Freedom" (55th International Conference)

organizátor: Medicine of the Person

23/7-26/7 2003, Praha, ČR

 

Payne J: Health Priorities and Values in the Czrech Republic

"International Symposium on Ethics and Priorities in Health Care"

organizátor: Universität Tübingen

9-12/10 2003, Tübingen, BRD

 

Payne J: Rationing Exerted by Two Capacities of the Human Reason

"Genetic and Health Care" (XVIIIth Eropean Conference on Philosophy of Medicine and Health Care)

organizátor: ELSAGEN & ESPMHC

25-28/8 2004, Reykjavik, Island

 

Payne J: The Falsity of Solidarity: Deconstruction of the Concept"

"Redefining Europe" (2nd International Conference)

organizátor: University of Northern Virginia

28-30/4 2005, Praha, ČR


FILM

 

Slavík P, Payne J et al: Hovory o lékařské etice, Nadace Film & Sociologie (ČT) Praha 1997 54 min

 

MÉDIA

 

Opakovaně na téma lékařské etiky a filosofie medicíny vystupoval ve veřejných médiích (televize, rozhlas) a v posledním roce se mnou byla kromě řady kratších interview dělána i dvě delší (vždy jedna hodina):

 

24/9/2007 ČR Leonardo

Etické otazníky dnešního lékařství, Robert Tamchyna

http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/382200

 

23/10/2007 ČR2 Praha

Host do domu, Jan Křelina

http://www.rozhlas.cz/praha/uslysime/_zprava/389975

 

 

PUBLIKACE

 

Vybrané články a monografie

 

Payne J: Místo etiky ve filosofii a v životě. In: Němečková M et al (eds) Etika v ošetřovatelstve. FFPU, Prešov, 2008 pp 141 ISBN 978-80-8068-812-7 pp 11-39

 

Payne J: Sókratés vs. athénská obec. Sanquis, 58/2008:44-45 ISSN 1213 – 2683

 

Payne J: Smrt - jediná jistota, Triton, Praha 2008 224 ss ISBN 978-80-7387-046-1

 

Payne J: Free Will - its Structure and Limits. Paideia, 1/V/2009 ISSN 1214-8725

http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?sid=3&lng=cs&lsn=10&jiid=14&jcid=113

 

Payne J: Ontological Foundation of Human Rights. Paideia, 2/V/2008 ISSN 1214-8725

http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?search=payne&sid=2&lng=cs&lsn=10&jiid=15&jcid=119

 

Payne J: Proč byl Komenský učitel národů?. Sanquis 5/2007, 50:59 ISSN 1212-6535

 

Payne J: Lidská tvář. Sanquis 5/2007, 52:32-34 ISSN 1212-6535

 

Payne J: Kořeny zla ve zdravotnictví i ve společnosti. Zdravotnictví v ČR, 10/2007, 2:68-71 ISSN 1213-6050

 

Payne J: Cíl medicíny: kvalita života. Zdravotnictví v ČR, 10/2007, 4:150-152 ISSN 1213-6050

 

Payne J: Kategorie zdraví a medicíny coby normativní obor. In: Dolista J, Sapík M (eds) Studie z bioetiky. JU, České Budějovice 2006 ss 34-37 ISBN 80-7040-876-6

 

Payne J: Komentář k práci autorů J. Hnízdila a J. Šavlíka "Psychosomatika je 'drahá'". Časopis lékařů českých, 2005/144, 3:193-194, ISSN 0008-7335

 

Payne J: Poznámka k pojmu nepředmětné intence u Ladislava Hejdánka. Reflexe - filosofický časopis, Praha, 2005/28, 28:126-132; ISSN 0862-6901

 

Payne J: Staré a nové paradigma medicíny. Sanquis - odborný a společenský časopis pro lékaře, 2005/37, 37:10-12, ISSN 1212-6535

 

Payne J: Sebevražda: pro či proti? Sanquis - odborný a společenský časopis pro lékaře, 2005/38, 38:8-10, ISSN 1212-6535

 

Payne J: Na počátku bylo embryo … Sanquis - odborný a společenský časopis pro lékaře, 2005/39, 39:10-13, ISSN 1212-6535

 

Payne J: Autenticita a kvalita života. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví. Triton, Praha, 2005, pp 629, ISBN 80-7254-657-0, pp 61-69

 

Payne J: Vyrovnání se s vlastní vinou. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví. Triton, Praha, 2005, pp 629, ISBN 80-7254-657-0, pp 84-91

 

Payne J: Tři cesty ke štěstí. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví. Triton, Praha, 2005, pp 629, ISBN 80-7254-657-0, pp 104-117

 

Payne J: Význam ztroskotání. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví. Triton, Praha, 2005, pp 629, ISBN 80-7254-657-0, pp 196-201

 

Payne J: Odkud zlo? O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle. Triton, Praha, 2005, pp 319, ISBN 80-7254-500-0

 

Payne J: Poruchy intencionání struktury coby faktor podílející se na rozvoji schizofrenie. In: Bartoš J (ed) Integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií (Jáchymov). NO, Ostrov, 2004 pp 3-5

 

Payne J: Etika a psychoterapie. In: Vymětal J et al (ed) Obecná psychoterapie. Grada, Praha, 2004 pp 171-182 ISBN 80-247-0723-3

 

Payne J: Kdy začíná a kdy končí lidský život? Praktický lékař, 2004 (84) 3:157-159

 

Payne J: Lze určit kompetenci nemocného? Časopis lékařů českých, 2004 (143) 6:405-407, ISSN 0008-7335

 

Payne J: Pojem kvality života. In: Bartoš J (ed) Kvalita života. NO, Ostrov, 2003.

 

Payne J: V čem tkví dignita lidské bytosti? Zdravotnictví v ČR, 2003/6, 3-4:164-166, ISSN 1213-6050

 

Payne J: Free will - its structure and limits. Medicine du Person,

www.medecinedelapersonne.org/pub/2003/payne_2003_en.pdf

 

Payne J: Informed Consent - Reconsideration of its Structure and Role in Medicine. In: Salek S, Edgar A (eds) Pharmaceutical Ethics. John Wiley, Chichester 2002 pp 61-70 ISBN 0-471-49057-1, ISBN-10: 0470855827, ISBN-13: 978-0470855829

 

Payne J: Anfang und Aufbau von Hospizen in Tschechien / Beginning and Bulding of Hospices in the Czechlands. In: Gronemeyer R, Loewy EH (eds) Wohin mit den Sterbenden? LIT Verlag, Hamburg 2002 pp 85-88 ISBN 3-8258-6011-6

 

Payne J., Czy uslugi medzcyne maja byc darem czy towarem? Should health care services be rewarded or awarded? In: Alichniewicz A, Szczęsnej A (eds) Dilematy Bioetyky. Zaklad Etyki i Filozofii Medycyny AM, Lodž, 2002 pp 227-236 ISBN 83-88940-15-5

 

Payne J: Rationing Exerted by Two Capacities of the Human Reason. In: Amnon Carmi (ed)  Ethics Education in Medical Schools, UNESCO, Haifa 2002 p 29

 

Payne J: Zdraví a celek lidské bytosti. In: Payne J (ed) Zdraví, hodnota a cíl moderní medicíny. Triton, Praha, 2002 pp 101-124 ISBN 80-7254-293-1

 

Payne J: Patientenrechte in kommunistischen und demokratischen Gesellschaften: ihr transzendentaler Hintergrund und Grund. In: Ruzicka T, Anděl M, Bojar M, Brandes D, Labisch A (eds) Mensch und Medizin in totalitären und demokratischen Gesellschaften. Klartext Verlag, Essen, 2001 pp 147-152 / ISBN 3-89861-007-1

 

Payne J: Euthanasie jako otázka bez odpovědi I / Euthanasia as the question without an answer I. Protestant 2001/12, 3:3-6 ISSN 1210-4361

 

Payne J: Euthanasie jako otázka bez odpovědi II / Euthanasia as the question without an answer II. Protestant 2001/12, 4:4-6 ISSN 1210-4361

 

Payne J.; Mají být církve politické? Protestant 2001/12, 5:12-13 ISSN 1210-4361

 

Payne J.; Stáří jako existenciální problém. Protestant 2001/12, 8:7-9 ISSN 1210-4361

 

Payne J.; Neobejdeme se bez kritiků církevních praktik. Protestant 2001/12, 9:9 ISSN 1210-4361

 

Payne J: Ziele der Medizin - Reflexion einer Möglichkeit, die Zukunft zu denken. In: Joerden JC (ed) Studien zur Ethik. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2000 pp 53-60 / ISBN 3-631-35712-5.

 

Payne J: Das Gesundheitswesen der Tschechischen Republik im Übergang. In: Joerden JC (ed) Studien zur Ethik. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2000 pp 61-76 / ISBN 3-631-35712-5

 

Payne J: Etická kritéria poskytování bazální (paliativní) terapie. Anestesiologie a neodkladná péče 2000/11, Suppl 1 (Bazální – paliativní terapie) pp 11-12 / ISSN 0862-4968.

 

Payne J: Human Dignity. In: Bednar M (ed) Human Dignity - Values and Justice. RVP, Washington, 1999/18 pp 45-54 / ISBN 1-56518.

 

Payne J: Natural Lottery and Justice - Outcomes and Challenges. In: Křížová E, Šimek J (eds) Health Care in Central and Eastern Europe. IPME, Praha, 2000 pp 23-26 / ISBN 80-238-5301-5.

 

Payne J: Událost těla. In: Hogenová A (ed) Pohyb a tělo. Karolinum, Praha, 2000 pp 96-101 / ISBN 80-7184-580-9.

 

Payne J: Two alternative notions of health. Med Law, 19/2000, 3:373-379 / ISSN: 0723-1393

 

Payne J: Kommunitarianischer Personalismus und seine Applikation in der Medizin.

In: Mraz M, Slaby A (eds) Die menschliche Person. Filosofia, Praha, 1999

 

Payne J: Řešení viny v reflexi etiky. In: Mamula J (ed) Vina. Diakonie, Praha, 1999

 

Payne J: Otázka cílů medicíny vztažená na kvalitu života. Zdravotnictví v ČR 2/1999, 4:123-124

 

Payne J: Etické komise pro výzkum v medicíně; Praktický lékař, 78/1998, 6:328-329 - ISSN 0032-6739.

 

Payne J: Informed Consent: Its Structure and Role in the Modern Medicine. In: Vlček J (ed) Ethical and Economical Aspects of Pharmacotherapy. ČLS JEP, Praha, 1998

 

Payne J: Cíle medicíny a hodnotový rozměr systému zdravotnictví; Zdravotnictví v České republice; Roč.: 1/1998, č. 1-2: 9-12.

 

Payne J: Otázka možností mravní výchovy. OIKOYMENH, Reflexe, 1998, 19:1-17 - ISSN 0862-6901.

 

Payne J: The Nature and Future of Medicine. In: Pohunková D (ed) Medicine today and our Image of Man. Czech Association of Catholic Physicians, Prague, 1997 pp 72-74

 

Payne J: Diskuse k článku Lékařská etika v pohledu judaismu a křesťanství. Praktický lékař 77/1997, 5:248-249

 

Payne J.; Nejslavnější kazuistika lékařské etiky. Praktický lékař 77/1997, 12:600-601

 

Payne J: Revoluce a reformace v medicine. Marketing pro zdraví, 6/1996, 1:4 / ISSN: 1210-4655.

 

Payne J.; Budeme jednou vděčni za eutanasii? Marketing pro zdraví, 6/1996, 2:4 / ISSN: 1210-4655.

 

Payne J: Erfahrungen mit dem Unterricht in medizinischer Ethik. Ethik in der Medizin, 8/1996, 4:206-209  / ISSN: O935-7335

 

Payne J: The Goals of Medicine: Setting New Priorities. The Hastings Center Report, 26/1996, 6:S1-27 / ISSN: 0093-0334.

 

Payne J: Osten smrti. In:  Drábek T, Tolar J (eds) Odpovědi na otázky o smrti a umírání. EM Reflex, Praha, 1995.

 

Payne J: Hermeneutická etika: jeden filosofický pokus o setkání s lidskou bytostí. Triton, Praha, 1995

 

Payne J: Úkol a účel transformace zdravotnictví. Podpora zdraví, NCPZ 4/1995, 1:12‑17

 

Payne J: Justice as the goal of medicine and healt care. Bulletin of Medical Ethics. 1995‑110/4: 13‑15

 

Payne J: Utopie zdravého zdravotnictví. Listy, 25/1995, 8:16‑19