Společnost lékařské etiky ČLS JEP

 

V Praze, 11. února, 2005

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové

 

            Po roce opět dostáváte zprávu o působení naší společnosti v roce minulém a o jejích záměrech pro rok příští.

 

            S některými z vás jsme se během minulého roku setkali:

 

– jednak ve Faustově domě na seminářích

9. března, 2004             "Éthos lékaře";

8. června, 2004             "Podíl zdravotnictví na kvalitě života";

14. září, 2004                "Lékař a lékařská psychologie";

14. prosince, 2004         "Bálintovská skupina";

 

            – jednak v hotelu ILF na našem 12. symposiu o lékařské etice

            27. a 28. května, 2004   "Kvalita života a péče o zdraví".

 

            Příspěvky z tohoto symposia i ze symposií předchozích týkající se kvality života jsou zahrnuty do dvou sborníků (Kvalita života a zdraví, I + II) a tyto sborníky jsou nyní v tisku, takže v nejbližší době oba vyjdou.

 

            Naše společnost se též podílela na organizaci konference "Manželství, rodina a etika" konané v Brně 9. a 10. října, 2004.

 

            Pro příští rok chystáme na 2. a 3. června, 2005 v Lékařském domě další, totiž 13. symposium o lékařské etice a tématem bude tentokrát otázka krize ("Krizová etika") s tím, že jde o nejvlastnější pole medicíny i zdravotnictví a že tento problém vyžaduje multidisciplinární přístup (počínaje fyziologickou přes psychologickou či filosofickou až po theologickou stránku). Kdyby měl někdo zájem se svým příspěvkem vystoupit zde, nechť se obrátí na mě.

 

            Též proběhnou tři semináře opět ve Faustově domě vždy od 16,00 hodin se zaměřením podobným:

 

            8. března, 2005             "Pacient v krizi: organizace péče";

            13. září, 2005                "Consolatio – fundament filosofie";

13. prosince, 2005        "Hardiness – testování".

 

            Avšak otázka krize ve své aktuálnosti by měla být tématem i dalšího okruhu činností naší společnosti. Před koncem minulého roku jsem se setkal s naším předsedou prof. MUDr. Jaroslavem Blahošem, DrSc. a dohodnul jsem s ním dvě věci:

 

            1. Jednak zřízení "Sekce kaplanů" v rámci naší společnosti, pro což jsem posléze získal schválení členů výboru; setkání první s těmi, kteří se nyní snaží tuto kat exochén etickou službu ve zdravotnictví vybudovat i u nás, by mělo proběhnout na prvním semináři v březnu.

 

            2. Jednak vytvoření komise/kolegia/konzultačního orgánu (definitivní pojmenování zůstává otevřené) pro etiku v rámci ČLS JEP s tím, že tento orgán by se zabýval některými aktuálními problémy lékařské i zdravotnické etiky a vydával by kvalifikovaná stanoviska k nim. Jeho jádro by tvořili odborníci delegovaní odbornými společnostmi. Nyní probíhá diskuse o stanovách a klíči pro výběr členů.

 

            Hodně zdaru ve Vaší práci přeje a na další setkání se těší

 

 

 

                                                                                              MUDr. PhMgr. Jan Payne PhD.

                                                                                              jménem výboru, předseda