Společnost lékařské etiky ČLS JEP

 

Praha, 2. února, 2001

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové

 

Po dalším roce působení naší společnosti bych vás rád informoval o naší činnosti.

 

V minulém roce (10. března, 2000) uspořádala Společnost lékařské etiky ČLS JEP na MZČR konferenci týkající konvence o právech pacienta s aktivní účastí samotné předsedkyně etické komise (CDBI) Rady Evropy paní Dr. Gadd a lze konstatovat, že tato akce vzbudila mimořádný zájem.

 

Kromě toho proběhly čtyři pracovní semináře naší společnosti ve Faustově domě:

 

1.) 14. března, 2000 "Zákon o zdravotní péči"

2.) 13. června, 2000 "Problémy standardizace výkonů ve zdravotnictví"

3.) 12. září, 2000 "Osobnost lékaře jako cíl lékařského vzdělávání"

4.) 12. prosince, 2000 "Výuka lékařské etiky"

 

Při nich se též sešli členové výboru k projednání další činnosti.

 

Pro příští rok navážeme na tradici pravidelných seminářů opět ve Faustově domě (Karlovo náměstí 40, 128 01 Praha) vždy v úterý od 16,00 s následujícími náměty, jež lze též najít v katalogu ČLS JEP (str. 39):

 

1.)    13. března, 2001 "Etika lékařského vzdělávání"

2.) 12. června, 2001 "Cíle lékařského výzkumu"

3.) 11. září, 2001 "Role pacienta v moderní medicíně"

4.) 11. prosince, 2001 "Pluralita hodnot ve zdravotnictví"

 

Klademe vám tato data na srdce. Minulý rok byla účast spíše skrovná, což poněkud kontrastuje se závažností otázek. Doufáme tudíž, že tento rok si spíše uděláte čas. Jste všichni vítáni na těchto pracovních setkáních.

 

Kromě toho připravujeme 9. symposium o lékařské etice již několikrát odsunuté. Proběhne 15. března v Lékařském domě; bohužel došlo z finančních důvodů ke změně proti katalogu ČLS JEP (str.: 117) v tom, že akce proběhne jen jeden den a místem konání je Lékařský dům čili nikoliv Homolka (posléze propočítané náklady by byly příliš vysoké a naše společnost by je nedokázala krýt). Podrobný program přikládáme. Pozvěte prosím i další kolegy ve svém okolí, kteří se o danou problematiku zajímají.

 

Z programu lze vytušit, že nám tane na mysli vzdělání a výuka lékařské etiky na všech úrovních. Je třeba se k tomuto tématu vracet a cílem je vytvořit na základě konsensu určitý sylabus toho, co by se mělo studentům medicíny nabízet. Poněvadž pak řada lékařů žádnou etiku během svých školních roků neměla, zdá se, že by bylo vhodné jednak zavést etiku do kurikula atestační přípravy (předběžné jednání v tomto směru již proběhlo) a souběžně rozběhnout systém postgraduálních kurzů pro lékaře i jiné pracovníky ve zdravotnictví; takový úkol ovšem vyžaduje kooperaci všech, kteří se u nás etikou zabývají. Těšíme se tudíž na vaše podněty. S tím pak souvisí též vzdělání doktorské v oboru lékařské etiky a zde vám můžeme informovat o tom, že v současnosti pokračuje jednání o akreditace takového zaměření na 1. lékařské fakultě v Praze a že se na něm podílí i řada kolegů z fakult dalších.

 

Těšíme se též na Vaše podněty či návrhy týkající se toho, co bychom měli dále podnikat.

 

Přejeme všem chuť přispět k uzdravení naší společnosti a srdečně zdravíme

 

MUDr. PhMgr. Jan Payne

předseda jménem výboru